Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Studieregler

Formål
Studie- og ordensreglerne på NGH har til formål at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet på skolen – samt bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø på et højt fagligt niveau.

Reglerne skal understøtte skolens værdier om åbenhed, gensidig respekt, samarbejde og demokrati og skal medvirke til en positiv omgangstone, der fremmer dialog og personlig udvikling.

Studieregler
Det er din pligt som elev at holde dig orienteret om reglerne. Skolen skal orientere dig om reglerne og om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker som led i introkurset og derudover skriftligt her på skolens hjemmeside og via ledelse, studievejledere og lærerteam/tutorer. Reglerne står også i hæftet Hvem, hvad, hvor.

Derudover inddrages løbende det vejledende hæfte ”Den gode lærer – den gode elev”, der er udarbejdet af lærer- elev- og ledelsesrepræsentanter. 


Møde- og aktivitetspligt
Skoledagen foregår normalt mellem kl. 8 og kl. 17. Du skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Ændringer ud over dit normale skema bliver varslet mindst 1 uge før. Undtagelser herfra er dog mulige, fx i forbindelse med sygdom.

Din pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer:
1.Rettidigt fremmøde til undervisning, der kræver tilstedeværelse på skolen, og som varetages af en tilstedeværende lærer.

2. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat.

3. Deltagelse i eksamener, terminsprøver, årsprøver og lignende. Bemærk, at skolen som udgangspunkt vil bede om en lægeerklæring, hvis du ikke møder op. Du skal selv betale udgiften til lægeerklæringen. Du har kun ret til sygeprøve ved lægedokumenteret fravær.

4. Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning.

5. Deltagelse i anden omlagt undervisning - herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.

6. Bortrejste elever har pligt til at følge med i den undervisning, der afholdes på skolen, mens de er væk - herunder virtuelle moduler og skriftlige afleveringer, men i forbindelse med flerdags-ekskursioner og rejser skal der gives rimelige vilkår, fx kan en opgave meldes ud tre uger i forvejen, eller den du kan få en ekstra uge til at aflevere efter hjemkomst. Det er dit ansvar at lave en aftale med pågældende lærer.

7. Holder du ferie i undervisningstiden eller bliver du væk fra fællesarrangementer med mødepligt f.eks. translokation, sommer- og juleafslutning etc. vil du modtage en mundtlig tilrettevisning. Er du under 18 år vil din værge blive orienteret.

8. Undervisningen begynder til det tidspunkt, der er fastsat. Hvis læreren ikke møder, bliver kontoret kontaktet.

9. Skolen fører kontrol med elevernes fremmøde til timerne i de enkelte fag. For de enkelte fag beregnes procenten for fraværet i forhold til de afholdte timer. Endvidere beregnes en samlet fraværsprocent. Enhver elev kan se sin egen fraværsopgørelse på den lukkede platform Lectio.

Hvis du ikke afleverer skriftlige opgaver til det aftalte tidspunkt, betragter skolen dette som en forsømmelse. Tidspunktet for tilbagelevering af skriftlige opgaver aftales mellem lærer og elev.

Alle former for fravær - herunder fravær fra enkelte timer - medregnes som fravær. Fraværsregistrering er en objektiv registrering af, om du er til stede. Der findes ingen ”ret” til fravær og dermed ingen godkendte fraværsgrunde udover skolerelateret fravær, som godskrives af administrationen. Det vil sige, at fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg, barsel mv. tæller med ved den objektive registrering af fravær. Kommer du for sent til undervisningen, eller forlader du lokalet før undervisningen er slut, betragtes dette som fravær fra hele lektionen.

Konstatering af fravær er som udgangspunkt uafhængig af, hvordan undervisningen er tilrettelagt.

Som elev skal du give skolen besked om fravær og årsagen hertil. Skolen har udarbejdet nærmere instruks. Angivelse af årsagen til fraværet er relevant, når rektor skal udøve sit skøn over, hvorvidt der skal tilbydes særlige hjælpeforanstaltninger eller eventuelt iværksættes sanktioner som følge af elevens manglende fremmøde (se afsnit om sanktioner).
Ved fravær over fire dage kan skolen forlange, at du afleverer en lægeerklæring som dokumentation for fraværet. Du betaler selv udgiften til lægeerklæringen.

Registrering af din deltagelse i undervisningen gælder for et skoleår ad gangen. I tilfælde, hvor en elev i et skoleår i alvorligt omfang har tilsidesat pligten til aktiv deltagelse i undervisningen og fortsætter hermed i det følgende skoleår, kan rektor dog beslutte at iværksætte foranstaltninger på baggrund af en samlet vurdering af elevens situation.

Aktiv deltagelse
Ud over fremmøde har du pligt til:

 • at møde forberedt til undervisningen.
 • at deltage aktivt i undervisningen.
 • at være omklædt i idræt - herunder iført idrætssko.
 • at udvise hensynsfuld adfærd over for andre elever og personale.

For handicappede elever og elever med funktionsvanskeligheder kan der være obligatoriske fag, hvor de fremmødte elever uagtet forskellige støttemuligheder ikke kan opfylde kravet til aktiv deltagelse i den fulde undervisning. Her vil rektor - efter en konkret vurdering eventuelt på baggrund af en lægeerklæring - kunne fritage eleven for de dele af undervisningen, som eleven ikke kan deltage i. Det gælder fx faget idræt. Rektor tager stilling til, om en elevs samlede fritagelse inden for et skoleår har nået en varighed og/eller et omfang, der medfører, at der ikke kan gives årskarakter, fordi eleven ikke har opfyldt fagets mål. Eleven og forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, skal i forbindelse med fritagelsen skriftligt orienteres om de mulige konsekvenser heraf.

Eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgaver i det omfang, som skolen har fastsat og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som minimum. En aflevering vil blive bedømt efter sit kvalitative indhold. Manglende aflevering af skriftlige opgaver vil indgå i vurderingen af elevens studieaktivitet og vil i gentagelsestilfælde herudover kunne indebære en advarsel og efterfølgende ud fra en helhedsvurdering af elevens situation - tillige en sanktion jf. afsnittet om sanktioner.

Tilsvarende gælder, hvis skolen opdager, at en elevs opgave helt eller delvist er afskrift fra en anden opgave eller i øvrigt vurderes som snyd. En sådan opgave vil ikke vil tælle som afleveret.

Skolen ser meget alvorligt på snyd med opgaver. Første gang får eleven en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde bortvises eleven.

Ved snyd under eksamener og prøver henvises til BEK 1276 af 27/11/2017.  På NGH vil snyd ved eksamen eller prøver automatisk medføre bortvisning fra den pågældende prøve eller karakteren -3.

Sanktioner
Hvis rektor skønner, at du tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel:

 • Forbud mod, at du i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under dit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.
 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til ti dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Henvisning til at aflægge prøve i enkelte eller alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer i de pågældende fag.
 • Fortabelse af retten til SU pga. manglende studieaktivitet.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i ét eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende kan deltage i undervisningen på ny.
 • Bortvisning i særligt graverende tilfælde.
 • Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

  1: Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
  2: Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

 

Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

Sanktionerne kan kun iværksættes efter rektors konkrete vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel.

En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes til forældremyndighedsindehaverens e-boks, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel.

 

Oprykning
Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen.

Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.

En elev har krav på oprykning, når eleven har 2,0 eller derover i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår og har aflagt de krævede prøver - herunder årsprøver samt større skriftlige opgaver, projektopgaver og lignende jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene ungdomsuddannelser. Standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning medregnes for gymnasieeleverne.

Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således at en elev i en 3-årig uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse og i en 2-årig uddannelse senest 4 år efter påbegyndelse af uddannelsen skal have fuldført denne. Hvis skolen nægter en elev oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen.

Rektor træffer afgørelse efter, at den pågældende elev har haft lejlighed til at udtale sig, og rektor skal i forbindelse med afgørelsen give eleven klagevejledning.

 

Ordensregler


De nærværende ordensregler omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på NGH. Der henvises i øvrigt til skolens Anti-mobbeplan: https://www.naestved-gym.dk/om-ngh/anti-mobbeplan/

Det forudsættes, at eleverne overholder almindelige normer for god orden og samvær - herunder også sprogbrug. Eleverne skal bruge institutionens undervisningssprog, som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.

NGH tillader ikke tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene.

Nedenstående er eksempler på, hvad vi på Næstved Gymnasium og HF forstår ved almindelig god opførsel:

Sikkerhed
Alle har pligt til at følge skolens sikkerhedsanvisninger. Dette gælder også ved besøg på andre uddannelsesorganisationer og ved ekskursioner.

Undervisningslokaler
De enkelte klasser er ansvarlige for, at der er ryddet op i klasserne inden de forlader lokalet, og at stolene er sat på plads. Indtagelse af mad, slik, frugt og drikkevarer osv. foregår i almindelighed ikke i undervisningstiden.

Kantinen og fællesarealer
Kantineområdet skal kunne bruges som studieområde i undervisningstiden, hvor der skal være arbejdsro. Det gælder ligeledes fællesarealerne.

 • Eleverne skal selv rydde op efter sig – indendørs og udendørs - og placere brugt service på de dertil beregnede vogne.
 • Affald skal anbringes i skraldespandene.
 • Stolene skal hænges op under bordene, når man forlader sin plads.

På skift lægger klasserne sidste hånd på oprydningen.

Biblioteket
Bibliotekarerne udarbejder særlige regler for anvendelse af biblioteket - herunder regler for hjemlån. Håndbøger, aviser og tidsskrifter skal blive i biblioteksområdet.

Opbevaring af personlige genstande
Eleverne har selv ansvar for opbevaring af penge og andre værdigenstande. Disse bør derfor ikke efterlades i overtøjet eller i taskerne i klasserne, men deponeres i elevskabene (lejes på kontoret).
Skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne eller ødelagte sager.

Tobaksrygning, alkohol, lattergas og andre rusmidler
Al rygning og brug af snus er forbudt på skolens område. Overtrædelse af reglerne vil medføre sanktioner.

Elever må ikke medbringe alkohol på skolens områder eller til skoleaktiviteter uden for skolens områder. Indtagelse af alkoholiske drikke ikke må finde sted på skolens område eller i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter som ekskursioner/studieture og anden forlagt undervisning. Rektor kan dispensere her fra fx i forbindelse med fester.

Al opbevaring og brug af illegale rusmidler, herunder lattergas, medfører bortvisning. Dette gælder både på skolen og ved deltagelse i skoleaktiviteter uden for skolens område. Skolen gennemfører stikprøver ved mistanke om brud på reglerne. Nægter man at deltage i en stikprøve, eller viser prøven, at man er påvirket, risikerer man bortvisning fra skolen. Overtrædelse af reglerne vil medføre sanktioner.

Offentliggørelse af billeder og film
Det er forbudt at optage film, billeder og lyd af andre elever og ansatte på skolens område i og uden for undervisningstiden eller i forbindelse med skoleaktiviteter som fx ekskursioner og studierejser og efterfølgende at offentliggøre disse film og billeder fx på internettet uden forinden at have indhentet skriftlige tilladelser fra de afbildede/optagne. Overtrædelse kan medføre sanktioner.

Fora, der diskuterer ansatte
Det er en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler at have et offentligt tilgængeligt forum eller en åben eller lukket gruppe, fx på Facebook, der diskuterer skolens ansatte og elever, uanset om der er tale om positive eller negative tilkendegivelser, uden forinden at have indhentet skriftlig tilladelse fra pågældende. Overtrædelse kan medføre sanktioner.

Se også: https://redbarnet.dk/sletdet/hvad-maa-man/

Egenbetaling
I løbet af den 2- eller 3-årige ungdomsuddannelse er egenbetaling for undervisningsmidler højst 1.500 kr. Derudover kommer udgifter til elevens studietur i 2.g og 2. HF.

Der forventes desuden, at eleven har en bærbar computer, som kan medbringes til brug i den daglige undervisning.

De øvrige bøger og undervisningsmidler stilles gratis til rådighed for eleverne på lånebasis på flg. vilkår:

 • Alle lån af undervisningsmidler registreres med kode i skolens databasesystem.
 • Alle lånte bøger skal indbindes af låneren, og låneren skal skrive navn på en label foran i bogen.
 • Der må ikke skrives i lånte bøger.

Når skolen beder om det, skal lånte bøger afleveres inden for den meddelte tidsfrist. Bøger, der er ødelagt eller ikke afleveres, skal erstattes af låneren til priser, som skolen fastlægger. Har en elev ikke afleveret lånte bøger efter en forudgående rykkerprocedure, sendes sagen til inkasso.

Eleven skal i det tilfælde betale inkasso-omkostningen.

I det omfang eleven fortsat går på skolen, og eleven har oplyst, at vedkommende er i besiddelse af bøgerne, kan rektor iværksætte sanktioner.

Eleven skal altid gemme sin kvittering for udlån/aflevering.

Anvendelse af IT-udstyr
Eleverne har pligt til at arbejde med IT i alle fag. Det kan ske hjemme og/eller på skolen.

Såfremt eleverne ikke har adgang til it-udstyr uden for skolen, har eleverne pligt til at arbejde med IT på skolen uden for timerne. Skolens normale åbningstid er hverdage kl. 7.30-16.45, hvor eleverne har adgang til skolens IT-faciliteter.

Erstatning
Beskadigelse af inventar eller undervisningsmateriel - herunder bøger - medfører krav om erstatning. Skolens møbler må ikke flyttes udendørs.

Cykler, knallerter og biler
Cykler, knallerter og biler skal stilles i afmærkede cykelparkeringer henholdsvis afmærkede P-pladser.

Information
Opslag eller plakater må kun anbringes på opslagstavlerne efter godkendelse på kontoret.

Aktiviteter ud af huset
På ud-af-huset-aktiviteter er eleverne skolens ambassadører, og derfor kræver skolen, at eleverne her udviser særlig ansvarlig adfærd. I forbindelse med længerevarende ekskursioner m.m. er der udformet særlige regler, som eleverne skriftligt skal tilslutte sig på forhånd. For elever under 18 år, skal forældrene skrive under.

Klageadgang
Klage over rektors afgørelse om iværksættelse af en sanktion over for en elev, der ikke overholder studie- og ordensreglerne, og klage over rektors afgørelse om at nægte en elev oprykning kan af eleven eller forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden to uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling..

Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal rektor give klageren lejlighed til inden for én uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet.

Klage over sanktioner, der er iværksat i medfør af denne bekendtgørelse har ikke opsættende virkning, med mindre rektor henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.