Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Undervisningsmiljøvurdering

Samlet beskrivelse af undervisningsmiljøet jf. & 6 i ”bekendtgørelse om elevers og studerendes undervisningsmiljø”.

Skolen gennemfører hvert år i slutningen af skoleåret skriftlige anonyme evalueringer blandt alle skolens elever. Evalueringen tilrettelægges på en måde, hvor det er muligt at følge såvel den enkelte klasse, årgange og niveauer samt skolens samlede resultater. Resultater på klasseniveau drøftes mellem elever og klassens teamlærere, og der udarbejdes opfølgningsplan i fællesskab.

Øvrige resultater gennemgås og analyseres i skolens ”Kvalitetsudvalg”, hvis medlemmer udgøres af lærere valgt af Pædagogisk Råd, elever valgt af elevrådet samt repræsentanter fra skolen ledelse. Der udarbejdes i forlængelse heraf en samlet undervisningsmiljøvurdering. I skoleåret 2019 – 2020 blev gennemført ekstra evaluering med udgangspunkt i nedlukning af skolen fra 11. marts 2020.

Undervisningsmiljøvurdering forår 2020.
Overordnet er eleverne tilfredse med undervisningsmiljøet, hvilket fremgår af denne figur:I analysen er følgende opmærksomhedspunkter blevet udpeget:
Fokus på trivsel ved overgang fra grundforløbet til studieretningsforløb på stx
1. Fokus på elevernes medindflydelse
2. Fokus på feedback og feedforward til eleverne
3. Fokus på fejlbrug af pc og telefoner
4. Fokus på ensomme elever – især i nedlukningsperioden
5. Fokus på information om skolens tilbud samt om faglig og personlig støtte

Handleplan
Ad 1
Lærerne skal tydeliggøre hvor det er muligt at få indflydelse, samt mål og rammer for forløb og enkeltmoduler. Inddrag gerne elevteamet.
Ad 2
Der afsættes resurser til videndeling og efteruddannelse til lærerne vedrørende feedback og feedforward. Eleverne undervises i håndtering af selvevalueringer inden de første evalueringssamtaler.
Ad 3
Der udarbejdes tydelige rammer for brug af mobiler, pc etc. Disse gennemgås jævnligt at teamlærerne i de enkelte klasser. Der undervises i digital dannelse jf. kompetenceplanen.
Ad 4
Alle skal være opmærksomme på hinanden. Lærerne er særligt ansvarlige for at holde øje med, om eleverne isolerer sig, og om årsager til fravær eller manglende opgaveafleveringer. Studievejlederne gennemgår på månedlig basis elevernes fravær og er opsøgende i forhold til elever som er i risiko for at være ensomme og/eller på vej ud af skolen.

Elever i risikogruppen følges tættere. Følgende initiatiiver kan iværksættes:
Faglig hjælp, hjælp til løsning af konflikter, hjælp til håndtering af ensomhed i klasse gennem gruppedanner mv, hjælp til at turde deltage i skolens mange frivillige aktiviteter, hjælp til at opsøge hjælp udenfor skolen f.eks. sorggrupper eller misbrugsgrupper.

Ad 5
Der justeres i den skriftlige information om tilbud.
Skolens elevcoaches deltager på introture og præsenterer sig. Skolens ledelse og vejledere deltager ved forældremøder i starten af skoleåret og orienterer om muligheder for faglig og personlig støtte på eller gennem skolen.
Åbent for henvendelser i vejledningen eller hos elevcoach i hele skolens åbningstid. Mulighed for hjælp uden for skoletid.

Ledelsen juni 2020