Spring navigationen over og gå direkte til indhold

STX eller HF?

Næstved Gymnasium og HF er både for dig, der vil læse stx og dig, der vil læse hf. 

Her på siden kan du få et indblik i de to uddannelsers opbygning og indhold, samt i de muligheder uddannelserne giver. 

OM STX

Stx er den bredeste og mest fleksible ungdomsuddannelse, hvor du får et rigtigt godt grundlag for at tage en videregående uddannelse. Med en stx har du mulighed for at få adgang til samtlige videregående uddannelser i landet.

 

Læs folder om STX her.

I uddannelsen til almen studentereksamen (stx) bliver du præsenteret for en bred fagrække inden for humaniora, samfunds- og naturvidenskab. Vi lægger derudover vægt på at, at du lærer at forholde dig reflekterende og ansvarligt til din omverden, dvs. medmennesker, natur og samfund, ligesom at vi lægger på udviklingen af dine personlige kompetencer med udgangspunkt i grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Læs mere om studieretningerne her.

 
Undervisningen består af forløb og faglige aktiviteter, bl.a. med fokus på følgende:

 • Evnen til at arbejde innovativt og kreativt med fagene
 • Fokus på din digitale og globale dannelse
 • Styrkelse af dine muligheder for at træffe vigtige valg samt kunne gennemføre videre uddannelse efter gymnasiet.

 
Uddannelsen er opbygget af et grundforløb med et efterfølgende studieretningsforløb. Begge forløb indeholder en kerne af obligatoriske fag.

Det er ikke hvert år, at vi kan oprette alle studieretninger. Skulle din valgte studieretning ikke få tilslutning nok, er vi klar til at rådgive dig om, hvordan du så kan få dine ønsker opfyldt på en af de studieretninger, der oprettes.

 

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes første uge i november.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, der udbydes af skolen. I grundforløbet indgår desuden undervisning i almen sprogforståelse (ap) samt et naturvidenskabeligt grundforløb (nv), som begge afsluttes med en prøve.

Grundforløbet danner grundlag for dit valg og gennemførelse af studieretning, og giver faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiets arbejdsmetoder.

I slutningen af grundforløbet vælger du en studieretning med studieretningsfag, der har din særlige interesse.

Studieretningsforløbet

I studieretningsforløbet har du både studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag. Antallet af valgfag varierer fra studieretning til studieretning.

Alle elever på stx skal have fire fag på A-niveau og en samlet uddannelsestid på minimum 2585 timer over de tre år.

De obligatoriske fag på stx er:

 • Dansk på A-niveau.
 • Engelsk på B-niveau.
 • Fysik på C-niveau.
 • Historie på A-niveau.
 • Idræt på C-niveau.
 • Matematik på B-niveau, dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau.
 • Oldtidskundskab på C-niveau.
 • Religion på C-niveau.
 • Samfundsfag på C-niveau.
 • Fremmedsprog i form af et af følgende fag på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau, hvis det er et fortsættersprog: Fransk begyndersprog, fransk fortsættersprog, tysk begyndersprog, tysk fortsættersprog, kinesisk begyndersprog, russisk begyndersprog, spansk begyndersprog eller spansk fortsættersprog.
 • Et af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik.
 • To af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau: Biologi, informatik, kemi eller naturgeografi.

 

Skolens studieretninger dækker bredt alle hovedområder. Det kan du læse mere om under de enkelte studieretninger.

Du kan finde en samlet liste over skolens mange valgfag her.

Se her, hvad du kan bruge studieretningen til:

For at få en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du taste dine fag ind i "Adgangskortet". Det nemmeste er først at vælge "STX" og derefter klikke på dine tre studieretningsfag. Husk at markere, om det er niveau A, B eller C.

Valgfag

I løbet af din 3-årige uddannelse skal du vælge mellem en række valgfag. Du kan få et overblik over, hvilke fag vi udbyder lige her

For valgfagene gælder, at der skal være 10 elever, der vælger faget, for at det kan oprettes. Der kan dog i få tilfælde være strukturelle forhold, som vanskeliggør valg af et specifikt fag, selvom det oprettes.

 

HF

Hf er en bred uddannelse, som giver dig indsigt i mange fagområder. Uddannelsen udvikler dine evner til faglig fordybelse og en forståelse af sammenhæng mellem fagene. På hf er fagene nært forbundet med deres professionsrettede perspektiver, dvs. hvordan fagene anvendes i praksis inden for forskellige erhverv. I undervisningen lægges der derfor vægt på både det teoretiske og det mere professionsrettede, bl.a. hvordan fagene anvendes i forhold til videre uddannelse og job.

Læs HF-introfolderen her.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der kommer direkte fra grundskolen (9. og 10. klasse) og til dig, der har prøvet noget andet i en periode. Hf er en bred uddannelse bygget op af en bred, almen fagrække.

Vi lægger vægt på at, at du lærer at forholde dig reflekterende og ansvarligt til din omverden, dvs. medmennesker, natur og samfund, ligesom vi lægger på udviklingen af dine personlige kompetencer med udgangspunkt i grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Hvad kan du bruge en HF-uddannelse til?

Hf giver adgang til alle videregående uddannelser - også universitetet - men da nogle uddannelser kan kræve bestemte fag på særlige niveauer, kan du få brug for at supplere med andre fag.
På ”Adgangskortet” kan du se hvilke fag og niveauer, der er nødvendige for at komme ind på forskellige uddannelser. Dit karaktergennemsnit har også betydning.

Adgangskortet” har samlet alle videregående uddannelser i områder, fx ”Medicin, sundhed og pleje”. Du skal først trykke på ”HF”. Trykker du derefter på området, kan du se alle uddannelser inden for sundhedsområdet. Trykker du på den enkelte uddannelse, kan du se hvilke fag, der kræves.

Hf's opbygning

Hf-uddannelsen foregår over fire semestre (halvårlige forløb), hvor der undervises i obligatoriske fag og faggrupper samt fagpakker og valgfag, og der indgår derudover et antal projekt- og praktikforløb.

De obligatoriske fag og faggrupper er for alle elever:

 • Dansk på A-niveau.
 • Engelsk på B-niveau.
 • Matematik på C-niveau.
 • En kultur- og samfundsfaggruppe bestående af historie på B-niveau og religion og samfundsfag på C-niveau.
 • En naturvidenskabelig faggruppe bestående af biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau.
 • Enten faget idræt eller ét af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, dramatik, eller musik.

Alle fag og faggruppeforløb afsluttes med eksamen. 

I slutningen af 2. semester vælger du fagpakke i forhold til interesse samt mål for videreuddannelse efter hf. En fagpakke er en kombination af to fag på A, B eller C niveau, og fagpakkeforløbene foregår som udgangspunkt i 3. og 4. semester.

Undervisningen på hf tilrettelægges med vægt på både det teoretiske og det anvendelsesorienterede og professionsrettede. Gennem praktik får du mulighed for at afprøve din viden ude i virkeligheden f.eks. på en folkeskole eller i en virksomhed, og dermed blive klogere på, hvilken uddannelse du skal vælge efter hf.

Skolen har et særligt samarbejde med politiet med henblik på forberede elever, som ønsker at videreuddanne sig inden for politi, Falck eller redning.

Det er ikke hvert år, at vi kan oprette alle fagpakker. Skulle din valgte fagpakke ikke få tilslutning nok, er vi klar til at rådgive dig om, hvordan du så kan få dine ønsker opfyldt på en af de fagpakker, der oprettes. Dette gælder også for universitetspakken, hvorfor vi anbefaler at vælge stx, hvis du ved at du vil på universitetet bagefter.

Læs om fagpakkerne her 

 

I oversigterne herunder kan de se følgende:

1. Oversigt over hvor mange valgfag du kan vælge sammen med de enkelte fagpakker.
2. Oversigt over hvilke fag du har mulighed for at vælge i "universitetspakken".
3. Oversigt over mulige valgfag på HF.

1. HF VALGFAG GÆLDENDE FOR ÅRGANG 2019-2021 

FAGPAKKE Valgfag Min Valgfag Max
Samfund og økonomi Matematik B Samfundsfag B C
Medier og IT - med mulighed for esport  Mediefag B Informatik C C C
Idræt Matematik B Idræt B C
Mennesker og pædagogik Biologi B Psykologi C 2C
Mennesker og samfund Samfundsfag B Psykologi C 2C
Business Samfundsfag B  Erhvervsøkonomi C  2C

2. VALGFAG MED UNIVERSITETSPAKKEN

 

Mulige

sammensætninger af

"universitetspakken"


Engelsk A Biologi B

 

Afhænger af valget

af "standardpakken" ovenover


 

Engelsk A Idræt B
Engelsk A  Kemi B
Engelsk A Matematik B
Engelsk A Samfundsfag B

 Se hvilke valgfag du kan vælge

For valgfagene gælder, at der skal være 10 elever, der vælger faget, for at det kan oprettes. Der kan dog i få tilfælde være strukturelle forhold, som vanskeliggør valg af et specifikt fag, selvom det oprettes.

Autismeklasse

Uddannelsen giver dig altså de samme faglige kvalifikationer som en almindelig STX og er adgangsgivende til videregående uddannelser.

OBS:

Du ansøger elektronisk via www.optagelse.dk. Sammen med ansøgningen skal du vedlægge en lægefagligt dokumenteret autisme-diagnose og en læges anbefaling om særundervisning.
Husk også at sende en mail til autisme-koordinator Charlotte Madsen, når du har søgt, så vi er sikre på at registrere din ansøgning.

 

Læs brochure om autismesporet på NGH her.

 

Undervisning i eget klasselokale

Skolen vil støtte dig til så vidt muligt at tage en studentereksamen på normale vilkår, hvilket indbefatter bl.a. idræt, studietur i 2.g, fællestimer mv. 
Som udgangspunkt holder du og din klasse til i jeres eget særligt indrettede klasselokale, der støtter dine og dine klassekammeraters behov. I 3.g vil du have nogle få valgfag på blandede hold i andre lokaler. 

Som elev i autismeklassen går du i klasse med højest 11 andre elever, hvor du i 2019-2022 vil skulle gå på en studieretning med Biologi A og Kemi B:

Andet fremmedsprog er fortsætter-tysk på mindst B-niveau. Du skal derfor have haft minimum 2-4 års tyskundervisning, afhængigt af hvornår du har afsluttet 9. klasse.
 

Særlig efteruddannelse til klassens lærerteam 

Klassens lærerteam har gennemgået en særlig efteruddannelse og vil arbejde tæt sammen om din kompetenceudvikling og trivsel. En fagperson med særlig viden om autisme vil deltage i visitationssamtalerne.

Undervisningen på NGH bliver i høj grad understøttet af IT, så vi forventer, at du medbringer din egen PC eller tablet. Skema, lektier, opgaver samt en del undervisningsmaterialer ligger elektronisk, ligesom opgaver afleveres elektronisk.

Ud over to klasselærere er der tilknyttet en studievejleder til din klasse samt en ekstra lærer, der har regelmæssige samtaler med dig, og som du altid kan kontakte.

Skolen anser dine forældre som vigtige ressourcepersoner og forventer et tæt forældresamarbejde med dem, gennem din tid på NGH.

De specifikke procedurer omkring vejledning og støtteforanstaltninger vil blive tilpasset din enkelte situation og behov.

Hvad er optagelseskriterierne?

For at søge en plads i autismeklassen skal du:

 • være vurderet til at have tilstrækkelige faglige forudsætninger, så du kan blive henvist til en gymnasial autismeklasse. 
 • være vurderet ikke uddannelsesparat i forhold til de gymnasiale uddannelser. Vurderingen skal bygges udelukkende på de personlige og sociale forudsætninger.
 • have gennemført folkeskolens 9. klassesprøver og evt. 10.-klassesprøver.
 • opfylde de almindelige optagelsesbetingelser herunder minimum 4 års tyskundervisning, hvis du kommer direkte fra grundskolen, 2-3 års tyskundervisning, hvis du har gennemført folkeskolen på et tidligere tidspunkt.
 • have en diagnose inden for autisme-spektret og en læges anbefaling af et undervisningsforløb særligt rettet mod unge med autisme.

Hvordan søger jeg ind?

Du ansøger elektronisk via www.optagelse.dk. Sammen med ansøgningen skal du vedlægge en lægefagligt dokumenteret autisme-diagnose og en læges anbefaling af et undervisningsforløb særligt rettet mod unge med autisme.
Husk også at sende en mail til autisme-koordinator Charlotte Madsen, når du har søgt, så vi er sikre på at registrere din ansøgning.
 
I Uddannelsesplanen, som UU laver, skal du leve op til optagelseskriterierne, der er beskrevet ovenfor.
Du skal i din uddannelsesplan angive NGH som højest prioriterede uddannelsesønske, og hvis det er muligt, skal du gøre det tydeligt, at du søger autismeklassen.

 

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen er den 1. marts. Men vi modtager meget gerne ansøgninger i god tid, så vi kan sende indkaldelser til visitationssamtaler ud med et rimeligt varsel. 

 

Hvem kan jeg kontakte med spørgsmål?

Koordinator Charlotte Madsen, tlf. 55 72 06 76, mobil 27 20 41 11.

Vejleder Henrik Rose, mobil 21 54 30 66.

 

Læs mere her om dine muligheder for at komme på brobygning for unge med autisme.