Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Autismeklasse

På NGH tilbyder vi unge med autisme/ASF et særligt tilrettelagt 3-årigt STX-forløb, der giver en almen studentereksamen på lige fod med alle andre studenter. 

Uddannelsen giver dig altså de samme faglige kvalifikationer som en almindelig STX og er adgangsgivende til videregående uddannelser.

OBS:

Du ansøger elektronisk via www.optagelse.dk. Sammen med ansøgningen skal du vedlægge en lægefagligt dokumenteret autisme-diagnose og en læges anbefaling om særundervisning.
Husk også at sende en mail til autisme-koordinator Charlotte Madsen, når du har søgt, så vi er sikre på at registrere din ansøgning.

 

Læs brochure om autismesporet på NGH her.

 

Undervisning i eget klasselokale

Skolen vil støtte dig til så vidt muligt at tage en studentereksamen på normale vilkår, hvilket indbefatter bl.a. idræt, studietur i 2.g, fællestimer mv. 
Som udgangspunkt holder du og din klasse til i jeres eget særligt indrettede klasselokale, der støtter dine og dine klassekammeraters behov. I 3.g vil du have nogle få valgfag på blandede hold i andre lokaler. 

Som elev i autismeklassen går du i klasse med højest 11 andre elever, hvor du i 2019-2022 vil skulle gå på en studieretning med Biologi A og Kemi B:

Andet fremmedsprog er fortsætter-tysk på mindst B-niveau. Du skal derfor have haft minimum 2-4 års tyskundervisning, afhængigt af hvornår du har afsluttet 9. klasse.
 

Særlig efteruddannelse til klassens lærerteam 

Klassens lærerteam har gennemgået en særlig efteruddannelse og vil arbejde tæt sammen om din kompetenceudvikling og trivsel. En fagperson med særlig viden om autisme vil deltage i visitationssamtalerne.

Undervisningen på NGH bliver i høj grad understøttet af IT, så vi forventer, at du medbringer din egen PC eller tablet. Skema, lektier, opgaver samt en del undervisningsmaterialer ligger elektronisk, ligesom opgaver afleveres elektronisk.

Ud over to klasselærere er der tilknyttet en studievejleder til din klasse samt en ekstra lærer, der har regelmæssige samtaler med dig, og som du altid kan kontakte.

Skolen anser dine forældre som vigtige ressourcepersoner og forventer et tæt forældresamarbejde med dem, gennem din tid på NGH.

De specifikke procedurer omkring vejledning og støtteforanstaltninger vil blive tilpasset din enkelte situation og behov.

Hvad er optagelseskriterierne?

For at søge en plads i autismeklassen skal du:

  • være vurderet til at have tilstrækkelige faglige forudsætninger, så du kan blive henvist til en gymnasial autismeklasse. 
  • være vurderet ikke uddannelsesparat i forhold til de gymnasiale uddannelser. Vurderingen skal bygges udelukkende på de personlige og sociale forudsætninger.
  • have gennemført folkeskolens 9. klassesprøver og evt. 10.-klassesprøver.
  • opfylde de almindelige optagelsesbetingelser herunder minimum 4 års tyskundervisning, hvis du kommer direkte fra grundskolen, 2-3 års tyskundervisning, hvis du har gennemført folkeskolen på et tidligere tidspunkt.
  • have en diagnose inden for autisme-spektret og en læges anbefaling af et undervisningsforløb særligt rettet mod unge med autisme.

Hvordan søger jeg ind?

Du ansøger elektronisk via www.optagelse.dk. Sammen med ansøgningen skal du vedlægge en lægefagligt dokumenteret autisme-diagnose og en læges anbefaling af et undervisningsforløb særligt rettet mod unge med autisme.
Husk også at sende en mail til autisme-koordinator Charlotte Madsen, når du har søgt, så vi er sikre på at registrere din ansøgning.
 
I Uddannelsesplanen, som UU laver, skal du leve op til optagelseskriterierne, der er beskrevet ovenfor.
Du skal i din uddannelsesplan angive NGH som højest prioriterede uddannelsesønske, og hvis det er muligt, skal du gøre det tydeligt, at du søger autismeklassen.

 

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen er den 1. marts. Men vi modtager meget gerne ansøgninger i god tid, så vi kan sende indkaldelser til visitationssamtaler ud med et rimeligt varsel. 

 

Hvem kan jeg kontakte med spørgsmål?

Koordinator Charlotte Madsen, tlf. 55 72 06 76, mobil 27 20 41 11.

Vejleder Henrik Rose, mobil 21 54 30 66.

 

Læs mere her om dine muligheder for at komme på brobygning for unge med autisme.