Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Næstved Gymnasium og HF’s (NGH) brug af personoplysninger

Hvordan bruger NGH personoplysninger - læs mere her.

Næstved Gymnasium og HF’s (NGH) brug af personoplysninger

 

I forbindelse med vores drift og administration behandler NGH oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis du har besøgt, kommunikeret eller samarbejdet med NGH, eller hvis vores drift og administration i øvrigt har gjort det nødvendigt, behandler skolen personoplysninger om dig.

 

Hvorfra stammer oplysningerne?

NGH behandler de personoplysninger, som du selv afgiver til os, fx dine kontaktinformationer samt de oplysninger, der er årsagen til din henvendelse. Endvidere behandler vi de personoplysninger om dig, der er indeholdt i din henvendelse. NGH kan også indhente oplysninger om dig fra andre end dig selv, hvis du selv har givet samtykke til det på forhånd.

 

Hvornår må NGH bruge dine oplysninger?

NGH kan lovligt behandle oplysninger om dig, når det er nødvendigt for vores drift og administration, fx som led i håndtering af henvendelser fra dig, gennemførelse af arrangementer, salg af billetter, visning af situationsbilleder fra skolens arrangementer på vores hjemmeside og i trykte publikationer, digital kommunikation med dig, mv. 

 

NGH må kun behandle fortrolige eller følsomme oplysninger om dig (fx oplysninger om handicap), når det er strengt nødvendigt af hensyn til formålene nævnt ovenfor eller hvis du selv har samtykket til det.

 

NGH tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig, som muligt, ligesom vi kun behandler personoplysninger om dig, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

 

Hvor behandles dine personoplysninger?

De personoplysninger, som NGH behandler, vil blive behandlet og opbevaret i skolens it-systemer, hvortil kun skolens medarbejdere med tjenstlige opgaver, der konkret berettiger til det, har adgang.

 

Dine rettigheder

Retten til at få orientering om behandling af dine personoplysninger: Du har ret til at få oplyst, at skolen behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen. Disse oplysninger får du her.

Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte skolens databeskyttelsesrådgiver (se kontaktoplysninger nedenfor).  

Retten til indsigt: Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger skolen behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe skolen opbevarer personoplysningerne om dig, hvor skolen har oplysningerne fra (hvis skolen ikke har modtaget dem fra dig), hvem skolen evt. videregiver dine oplysninger til samt på hvilket grundlag, skolen evt. overfører dine personoplysninger til tredjelande, jf. art. 15 i databeskyttelsesforordningen.

Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse: Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen: du har ret til at få begrænset skolens behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning: Skolen opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til NGH’s behov for at kunne dokumentere administration og drift herunder overfor revisionen. Skolen opbevarer sjældent personoplysninger i mere end 5 år fra udgangen af det kalenderår, registreringen angår.

Sådan gør du brug af dine rettigheder: du skal kontakte databeskyttelsesrådgiveren og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Skolen vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske. Hvis skolen ikke umiddelbart er enige, hører du fra skolen med en begrundelse for, hvorfor dit ønske ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før skolen træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive imødekommet. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

Formalia

NGH er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, skolen har beskrevet ovenfor.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte dataansvarlige på følgende mailadresse: nghph@naestved-gym.dk

 

Klageadgang

Du kan klage over NGH’s behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.