Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lovpligtig information

Ifølge bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal en skole eller en uddannelsesinstitution sikre, at følgende er oplyst på en lettilgængelig måde på skolens eller institutionens hjemmeside, jf. dog § 3, stk. 1: 

1) Skolens eller institutionens aktuelle uddannelser, uddannelsernes mål, fagudbud og læseplaner m.v. Se uddannelser under Faglighed.

2) Skolens vision.

Strategien er den langsigtede plan, hvori skolen orienterer sig mod fælles fremtidige mål. Strategien danner rammen omkring medarbejdernes, ledelsens og bestyrelsens arbejde.

Strategien er vedtaget på bestyrelsesmøde den 27. august 2019 og kan læses her. 

3) Skolens eller institutionens karaktergivning m.v., jf. stk. 2. 

Se Undervisningsministeriets hjemmeside: 
Gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform

4) Elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse. Skolerne eller institutionerne anvender centrale databaser, der stilles til rådighed af vedkommende minister, medmindre denne bestemmer andet. 
Se Undervisningsministeriets hjemmeside: 
Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser  
Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse

5) Gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af en skoles eller institutions undervisning, bortset fra oplysninger om en enkelt lærers undervisning og evalueringer, hvor alene skolens ansatte har medvirket. 
Se skolens evalueringsstrategi og planen for de interne prøver.

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser skal skolen på grundlag af selvevaluering udarbejde skriftlige opfølgningsplaner, som minimum hvert 3. år, der kan realiseres inden for den gymnasiale lovgivning og de økonomiske rammer for den enkelte uddannelse. 

Stk. 2. Opfølgningsplanen skal hvile på den dokumentation, der er fremkommet i forbindelse med selvevalueringen, og skal indeholde ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. Det skal tillige fremgå af opfølgningsplanen, hvilke handlinger institutionen iværksætter som led i opfølgningen og inden for hvilken tidsplan, handlingerne vil blive iværksat. 
Stk. 3. De seneste to opfølgningsplaner skal være tilgængelige på institutionen og på institutionens hjemmeside. 

Skolen har bl.a. fokuseret på fravær og frafald. Se den pædagogiske handleplan ovenfor. 

Ifølge lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsen. 

Stk. 2. Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet for elever og studerende og andre interesserede. 

Stk. 3. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år. 

§ 7. Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer: 
1) Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, 
2) beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer, 
3) udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og 
4) forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 

Se vurdering af elevtrivselsundersøgelserne 2021 her.

Se undervisningsmiljøvurdering 2021 her.

NGH anvender sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud og efterfølgende kontraktindgåelse. Se dem her.

NGH anvender individuel kompetencevurdering, link. 

Hvis du får brug for gymnasial supplering, se muligheder og udbydere her.

 

Læs skolens årsrapport 2019 her

Læs skolens årsrapport 2020 her

Læs skolens årsrapport 2021 her

Læs skolens årsrapport 2022 her

Læs skolens årsrapport 2023 her

 

 
Se endvidere
Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling 
Bekendtgørelsen om uddannelse til studentereksamen
Bekendtgørelsen om uddannelse til hf