Spring navigationen over og gå direkte til indhold

FAQ om større skriftlige opgaver på NGH

Hvordan laver jeg noter? Hvad skal med som bilag? Hvordan afleverer jeg min opgave? Få svar på en masse af dine eventuelle spørgsmål her!

Hvad er en normalside?

En normalside er 2400 anslag med mellemrum – typisk 1½ linjeafstand, skriftstørrelse 12.

 

Hvor lang må min opgave være?

DHO: 5-7 normalsider

SRO: 6-8 normalsider

SRP: 15-20 normalsider

SSO: 10-15 normalsider

 

Tæller alt i opgaven med, når man skal tælle det samlede antal sider op?

Nej. Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og bilag skal ikke tælles med.

 

Resumé

SRO og SRP: Et resumé er en koncentreret fremstilling af din opgaves indhold. Det skal skrives på dansk i nutid og skal have et omfang på ca. 10-20 linjer. Resuméet tæller med i opgavens samlede omfang. 

SSO: Et resumé er en koncentreret og relevant sammenfatning af din opgaves indhold. Det skal skrives på dansk i nutid og skal have et omfang på ca. 150 ord. Resuméet tæller med i opgavens samlede omfang.

 

Hvor skal de forskellige dele placeres i SRO, SRP og SSO?

Resuméet placeres lige efter forsiden. Herefter følger indholdsfortegnelse, indledning, opgavens brødtekst, afslutning, litteraturliste - og eventuelle bilag som det allersidste.

Altså:

 • Udleveret forside (kun relevant for SRP og SSO) – Den udleverede forside er den med din opgaveformulering, som du har hentet på Netprøver.dk
 • Egen forside
 • Resumé
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning
 • Opgavens brødtekst
  • Redegørelse
  • Analyse
  • Diskussion
 • Konklusion
 • Litteraturliste
 • Bilag

Hvornår skal man henvise til en kilde?

Man skal altid have en kildehenvisning, når man citerer direkte fra et værk, uanset om det er fag- eller skønlitteratur.

Når det kommer til øvrige kildehenvisninger, er det lidt mere kompliceret. I princippet bliver alt, hvad der ikke er kildehenvisning til, opfattet som noget, du selv har oplevet, tænkt eller fundet på. I praksis betyder det, at du skal henvise, når det du skriver, ikke er almen viden, eller når der er flere forskellige holdninger til påstanden. 

Du skal også henvise til en kilde, hvis du har ladet dig inspirere i væsentlig grad, også selvom det bare er enkelte elementer, som struktur eller udvalgte pointer, du har anvendt i sin opgave. Man må altså ikke kunne se væsentlige ligheder mellem din opgave og en kildes, hvis du ikke har lavet en henvisning til denne. Det er således også plagiat, hvis din opgave fx har næsten samme opbygning og afsnit som en anden elevs opgave, eller hvis du gang på gang gentager pointer fra en anden opgave uden at henvise.


Hvad hvis kilden er anonym?

Hvis der ikke er angivet forfatter på en kilde, angiver man så mange oplysninger som muligt: Titel, administrator (hvis det er en hjemmeside), dato for udgivelse etc.


Skal man angive kilde på illustrationer?

Ja, der skal angives kilde på alle illustrationer, figurer og grafer – også forsideillustrationer.


Hvordan skal en litteraturliste se ud?

Alt det materiale, som du har anvendt i opgaven, skal fremgå af litteraturlisten - også hvis der er tale om tekster, som du har fået udleveret af dine lærere.

For bøger og artikler gælder det, at du skal angive: Forfatter (efternavn først), titel, forlag/udgivelsesmedie, år, udgave. Bøgerne skrives alfabetisk efter forfatternes efternavn.

For hjemmesider gælder det, at du skal angive: Forfatter/evt. administrator (efternavn først), titel, URL, dato for besøg på sitet.

Er det plagiat, hvis jeg omformulerer et afsnit fra en bog/artikel uden at lave en kildehenvisning?

Ja. Man kan desværre ikke tage æren for noget, som andre har fundet på, og derfor er det meget vigtigt, at du husker at henvise, hvis det er pointer, som rækker ud over almen viden (altså viden du har et andet sted fra) - også selvom du omformulerer afsnit. Dette gælder også, hvis der er tale om opgaver, som andre elever har udfærdiget.


Hvordan laver jeg noter?

Du laver noter ved at indføre din kildehenvisning i en parentes efter den givne sætning/afsnit eller ved at sætte en fodnot. Du må selv bestemme, om du vil bruge parenteser eller fodnoter, men det er meget vigtigt, at du ikke gør begge dele. Du skal altså vælge én henvisningsform og holde dig til den opgaven igennem.


Hvordan skal man citere i en opgave?

Citater skal markeres med kursiv og indsættes i citationstegn (Sådan: “citat”). Efter citatet skal du lave en fodnote med litteraturhenvisning. Citater skal skrives helt nøjagtigt af. Du må ikke tilføje ord, og hvis du udelader ord, skal det markeres med [...] eller (…), der hvor du har udeladt noget.


Hvad gør man, hvis man kun vil anvende en del af et citat?

Så skærer du det fra, som du ikke vil have med og indsætter i stedet [...] for at vise, at du har klippet noget ud. Det er meget vigtigt, at citatet ikke ændrer betydning som følge af redigeringen.


Skal bilag fremgå af indholdsfortegnelsen?

Ja, alle bilag skal nummereres og fremgå af indholdsfortegnelsen, så eksaminator og censor kan se, præcis hvad der indgår i opgaven.


Hvad skal med som bilag?

Kun det som læseren har brug for at kunne orientere sig i din opgave. Det kan for eksempel være statistikker eller transskriptioner af interviews, som du anvender aktivt i din opgave.

Har du lavet eksperimentelt arbejde er det vigtigt, at du vedlægger data og resultater fra dit/dine forsøg. Det kan også være praktisk at vedlægge din øvelsesvejledning. Husk at bilag IKKE regnes for en del af opgaven, så opgaven skal kunne læses og forstås uden bilagene.

Du behøver typisk ikke at printe artikler ud og vedlægge dem, hvis du har angivet hjemmesideadressen i litteraturlisten og man kan tilgå artiklen uden at betale/logge ind.

Hvordan tjekker jeg, om min opgave lever op til de formelle krav?

Bladr og skim opgaven igennem et par gange – langsomt, mens du tjekker punkterne i tjeklisten nedenfor. Tag nogle punkter ad gangen - du skal igennem din opgave flere gange.

Tjek, at alle krav i opgaven er opfyldt:

 1. Tjek at der er fodnoter ved alle afsnit, hvor du har brugt bøger eller nettet, ved alle citater og ved alle illustrationer / modeller / tabeller osv.
 2. Tjek at konklusionen svarer på alle opgavens dele.
 3. Tjek at evt. bilag er der, og at de er brugt og omtalt i opgaven.
 4. Tjek at alt det anvendte materiale fremgår af litteraturlisten.
 5. Tjek at der er samme layout i hele opgaven (samme skrifttype, størrelse og linjeafstand osv.)
 6. Tjek at afsnittene hænger sammen med gode overgange fra ét afsnit til det næste.
 7. Tjek at du ikke gentager dig selv – fx gentager den samme pointe igen og igen.


Hvordan læser jeg korrektur på min opgave?

Print din opgave ud og læs hele opgaven højt for dig selv, mens du læser korrektur. Det er lettere at finde fejl, når man læser på papir frem for på en skærm. Det er også en god idé at lade en anden læse din opgave igennem for fejl og mangler. Det kan være en ven, en kæreste, eller et familiemedlem.
Når du læser korrektur, skal du gøre følgende:

 1. Tjek stavemåde og trykfejl; se efter stavekontrollens markeringer, og ret.
 2. Tjek at opgaven er let at læse; undgå for lange sætninger, og tjek at sætningerne hængergodt sammen?
  Er der korrekt tegnsætning?


Hvor skal min opgave afleveres?

DHO: På Lectio

SRO: På Lectio

SRP og SSO: Du skal aflevere opgaven på netprøver.dk OG du skal aflevere et udprintet eksemplar af opgaven på kontoret.


Hvad gør man, hvis man bliver syg?

Hvis du bliver syg i skriveperioden og ikke er i stand til at fuldføre projektet, SKAL du hurtigst muligt henvende dig til skolens kontor, hvor du vil få mere information om lægefaglige dokumentation mm. Du skal skrive opgaven på et senere tidspunkt inden for samme område og fag, men med en ny opgaveformulering.


Kan man klage over sin karakter?

Ønsker du at klage over din karakter, skal det ske skriftligt og begrundet senest 14 dage efter, at du har været til mundtlig eksamen. Eventuel klage indgives skriftligt og begrundet til rektor, som videresender den til censor og vejleder(e). Disse skal så skriftligt begrunde deres karakter. Efter 14 dage kan du ikke klage længere.

Vejledning efter opgavens aflevering

Du må ikke modtage vejledning eller drøfte opgaven med dine vejledere efter opgaven er afleveret. Men inden din mundtlige eksamen kommer du sammen med din klasse til at gennemføre et modul, hvor I sammen forbereder jer på det mundtlige forsvar.

Hvad er tidsplanen for SRP/SSO?

Se Edulife, Elevinfo


Hvad indebærer mundtligt forsvar?
SRP: SRP opgaven skal forsvares mundtligt. Det mundtlige forsvar varer 30 minutter inklusiv votering. Ved forsvaret skal de væsentligste faglige pointer præsenteres, og dine metoder skal diskuteres videnskabsteoretisk. Der gives en samlet karakter for opgaven og det mundtlige forsvar.