Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Overordnede retningslinjer

Dit ansvar
Du har pligt til at møde mindst 10 minutter før en mundtlig prøve/eksamen. Ved skriftlige prøver/eksaminer bør du møde senest ½ time før prøvens start. Du skal sidde klar på din plads 15 minutter før prøvens start. Det er dit ansvar at medbringe relevante og tilladte hjælpemidler til prøver og eksaminer herunder computer og skriveredskaber.

Alle elever har pligt til at holde sig orienteret om eksamen via Lectio og EduLife, da vigtig information i forbindelse med eksamens- og prøveafviklingen løbende kan ændre sig. 

Mobiltelefoner er ikke tilladt. Hvis du alligevel medbringer telefon, skal den ved mundtlig eksamen afleveres til eksaminator. Ved skriftlig eksamen skal den være slukket og afleveres til en vagt.

Under prøver og eksaminer har du pligt til at rette dig efter skolens studie- og ordensregler, hvilket indebærer en respektfuld og hensynsfuld adfærd over for andre elever, skolens personale, eksamensvagter og censorer. Hvis du udviser forstyrrende adfærd i forbindelse med afviklingen af prøver og eksaminer, kan du bortvises fra den pågældende prøve eller eksamen.

Sygdom i forbindelse med prøver og eksamen
Hvis du bliver syg før en mundtlig eller skriftlig eksamen, skal du hurtigst muligt kontakte skolen. Bliver du syg under prøven, skal du henvende dig til en lærer eller vagt, der straks kontakte skolens kontor. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest/dokumentation. Udgift til lægeattest refunderes ikke af skolen.

Snyd under prøver og eksamen
Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra den pågældende prøve.

Hvis du snyder ved årsprøver og terminsprøver, bortvises du fra prøven.

Klage
Klage over eksaminationsgrundlaget, forløbet eller bedømmelsen skal ske skriftligt til skolen senest to uger efter karakteren er udmeldt. Den samme frist gælder for klager over årskarakterer.

Rektor fremmer eller afviser herefter klagen. Hvis klagen fremmes kan resultatet være A) ny bedømmelse ved skriftlig prøve B) tilbud om omprøve C) ingen medhold i klagen.