Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sanktioner

Hvis rektor skønner, at du tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes:

  1. Skriftlig advarsel.
  2. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 
  3. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. 
  4. Henvisning til at aflægge prøve i enkelte eller alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år for elever i de sammenhængende uddannelser til studentereksamen. Der gives ikke årskarakterer i de pågældende fag.
  5. Tab af retten til SU pga. manglende studieaktivitet. Læs mere her.
  6. Tab af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at du kan deltage i undervisningen på ny. 
  7. Bortvisning i særligt graverende tilfælde. 

Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. 

Sanktionerne kan kun iværksættes efter rektors konkrete vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel. 

En skriftlig advarsel gives til dig og sendes som anbefalet brev mod kvittering til forældremyndighedsindehaveren, hvis du er undergivet forældremyndighed. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende. 

I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel.